அந்நிய செலாவணி மையத்தில் என்ன இருக்கிறது -


13, 000 கோ டி மோ சடி மற் று ம் இதர. பஞ் சா ப் நே ஷனல் வங் கி யி ல் நடந் த ரூ.

As general elections is ahead next year people expecting more from the government but. அந்நிய செலாவணி மையத்தில் என்ன இருக்கிறது.

இந் த ஆண் டி ல் மட் டு ம் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 8% கு றை ந் து வி ட் டது. Athavannews Provides latest and breaking Tamil news of Sri Lanka, India and world. Business, Technology, Sports, Movies, videos, photos and live coverage. உங் கள் கு ரல் உலகம் மு ழு வது ம் " என் ற தலை ப் பி ல் அமை ந் து ள் ள.
How FM Arun Jaileys budget is going to be, Will it fulfill the expectations of People? அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மி கவு ம்.


லட் சக் கணக் கா ன பா கி ஸ் தா னி யர் கள் செ ளதி அரே பி யா வி ல். ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன?


A அந் நி ய செ லா வணி. நா ட் டி ன் பணவீ க் க உயர் வி ற் கு மு க் கி ய ஆதா ரமா க கரு தப் படு ம்.
அநநய-சலவண-மயததல-எனன-இரககறத