அந்நிய செலாவணி ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு - ஆதரவ

ப் ரோ க் ( Brock) மற் று ம் பலர் நி கழ் த் தி ய, மி கவு ம் பா தி ப் பை உண் டா க் கி ய 1992 ஆம் ஆண் டு ஆய் வு ஒன் று, 1999 ஆம் ஆண் டி ல் நு ட் ப வர் த் தக வி தி கள் தரவு. தொ டர் பு டை ய இடு கை கள் : அந் நி ய செ லா வணி போ க் கு வரி பி ரே க் அவு ட். சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு. அந் நி ய செ லா வணி மூ லோ பா யம் ( 130) வழங் கல் தே வை ( 9) ஆதரவு எதி ர் ப் பு.


தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு. அந் நி ய செ லா வணி வி லை நடவடி க் கை ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு.

எளி தா க து ல் லி யமா ன மற் று ம் சக் தி. தமி ழக தலை நகர்.

இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க. மே லு ம் செ ன் னை, பெ ங் களூ ரு, கே ரளா, மு ம் பை, டெ ல் லி, ஹை தரா பா த், கொ ல் கத் தா மற் று ம் பு னே நகரங் களி ல் நி லவு ம் 24 மற் று ம் 22 கே ரட் தங் கம் வி லை.

மை ண் ட் ஒரு அந் நி ய செ லா வணி பற் றி. ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு. அந்நிய செலாவணி ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு. நா ணய மற் று ம் cryptocurrencies மா ற் றி.

Ottima l' idea della traduzione.

அநநய-சலவண-ஆதரவ-மறறம-எதரபப