2018 ம் ஆண்டு கான்ஃபர்பெக்ஸ் திட்டம் -

2018 ம் ஆண்டு கான்ஃபர்பெக்ஸ் திட்டம். ஜி யோ வி ன் அடு த் த.

ஜி யோ வி ன் - ம் ஆண் டு ஆப் பர் பட் டி யல்! Jan 05, · New 15 Update rules in Sukanya Samruddhi Yojana( Selvamagal) Scheme in Tamil.


மத் தி ய அரசா ல் பெ ண் கு ழந் தை களு க் கு க் கொ ண் டு வரப் பட் ட தி ட் டம். பு ற் று நோ ய் சி கி ச் சை க் கு ' இம் யூ ன் செ க் பா யி ண் ட் தெ ரபி '.
கனவு கா ணு ங் கள் என் றா ர் மு ன் னா ள் கு டி யரசு தலை வர் அப் து ல் கலா ம். இத் தி ட் டம் தா ன் தமி ழ் நா ட் டி ல் செ ல் வ மகள் தி ட் டமா க செ யல் பட் டு வரு கி றது.

ம் ஆண் டு இயற் பி யலு க் கா ன நோ பல் பரி சு 3 பே ரு க் கு.
2018-ம-ஆணட-கனஃபரபகஸ-தடடம