அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் gbb eur -

EUR is the currency code used to represent the euro, the official currency for more than half of the 28 members of the European Union ( EU). Uk for the latest currency news, currency exchange rates and an easy to use currency converter and currency calculator on EUR/ USD.

Currency quotes and news from Reuters. 4 டி சம் பர்.


Com for EUR/ USD. ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று.
அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் gbb eur. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.
அநநய-சலவண-வகதஙகள-GBB-EUR