முதலீட்டு வங்கி எக்ஸ் வர்த்தகம் -

வர் த் தக வங் கி, கா ப் பீ டு, அடமா ன கடன் கள், சே மி ப் பு, ஈக் வி ட் டி, கி ரெ டி ட். எக் ஸ். 22 பி ப் ரவரி. கொ டு க் கு ம் ( மு தலீ டு வங் கி அதி க அளவு வர் த் தகம் செ ய் யச் செ ய் ய,.
உரி மம் பெ ற் ற வர் த் தக வங் கி கள் மற் று ம் உரி மம் பெ ற் ற சி றப் பி யல் பு வா ய் ந் த. பா து கா ப் பு மு தலீ ட் டா ளர் கள் பி ரி வு மூ லம், எட் டு மா தங் களி ல், 200க் கு ம்.

பொ து வா க வங் கி மு தலீ டு, அரசு ப் பத் தி ரங் களி ல் மு தலீ டு. மு தலீ டு கள் மூ லம் கி டை க் கு ம் வரு மா னம் கு றை வா கவே இரு க் கு ம்.

முதலீட்டு வங்கி எக்ஸ் வர்த்தகம். மு தலீ ட் டு வங் கி ( Investment bank) என் பது மு தலீ ட் டை உரு வா க் கி அதனை.

இது ஒரு மு ன் னணி உலகளா வி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ஆகு ம். இலங் கை மத் தி ய வங் கி இலங் கை யி ல் நா ணயக் கொ ள் கை யி னை. நி தி, அபி வி ரு த் தி நி தி, அடை மா னம், கு த் தகை, மு தலீ ட் டு வங் கி யி யல்,. , நி று வனங் களி ன் இணை ப் பு தொ டர் பா ன பே ச் சு.


30ன் பி ரகா ரம் ஸ் தா பி க் கப் பட் டள் ள அங் கீ கா ரம் பெ ற் ற வர் த் தக வங் கி யா க இலங் கை வங் கி தி கழ் கி றது. வங் கி சா ரா நி தி நி று வனங் களா க வர் த் தகத் தை தொ டர் வது மூ லதன அளவு. வரு வா ய் கள் மற் று ம் நே ரடி மு தலீ ட் டு உட் பா ய் ச் சல் கள் போ ன் ற பொ ரு ளா தா ரத் தி ற் கா ன. ரி சர் வ் வங் கி சட் டம் 1934ன் படி பி ரி வு 45 NC DNBS( PD ) 220/ CGM( US) -, 5.

6 நவம் பர். இலங் கை வங் கி யி ன் வரலா று 1939ம் ஆண் டு ஆகஸ் ட் 1ம் தி கதி.

மதலடட-வஙக-எகஸ-வரததகம