விருப்பப்படி வர்த்தக விலை -


வர் த் தக ரீ தி யி ல் மு தலீ டு. மி ன் கம் பி யி ல் மோ தி பலி - வீ டி யோ.

23 மா ர் ச். சர் வதே சச் சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கு றை ந் த.


வர் த் தகம். 8 செ ப் டம் பர்.

25 ஜனவரி. 12 ஜூ ன்.

வர் த் தகப் பொ ரு ட் களி ன் தொ கு ப் பு களி ன் வி ரு ப் பப் படி அமை ப் பது. நா மக் கல் மண் டலத் தி ல் தி னசரி மு ட் டை வி லை நி ர் ணயம் தி டீ ர் அமல்.


வர் த் தக பொ ரு ள். வி லை / பை / மா தம் ( ரூ பா ய் ).

ஏற் று மதி என் பது பொ ரு ட் களை வர் த் தக ரீ தி யா கவோ அல் லது. இறக் கு மதி யை த் தன் வி ரு ப் பப் படி இனி மே ற் கொ ள் ளலா ம்.


கரு ணா நி தி யி ன் வி ரு ப் பப் படி அவரை அண் ணா சமா தி யி ன் பக் கத் தி ல் சமா தி அமை க் க வே ண் டு ம் என் று தி மு க சா ர் பி ல் தமி ழக. பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை யை கு றை க் கு ம் வி தத் தி ல், மத் தி ய அரசு எடு த் த கலா ல் வரி.

நா ங் கள் சக் தி. விருப்பப்படி வர்த்தக விலை.

20 செ ப் டம் பர். அறி க் கை யி ன் படி 80 சதவி கி தத் து க் கு ம் மே ற் பட் ட இளை ய தலை மு றை யி னர் தங் கள் வி ரு ப் பப் படி சொ ந் த.


அம் சங் கள் வி லை. வி ற் பனை வி லை சற் று அதி கமா யி ரு ப் ப் பதா ல் ஏற் று மதி நி று வனகள்.

கீ ழு ள் ள சொ த் து க் களி ன் நி கர சொ த் து மதி ப் பி ன் அதே வி லை யி ல் வர் த் தகம் செ ய் யு ம். இந் தி யா வு க் கு நட் பு றவு நி லவு வதா ல் அதனு டன் வர் த் தக.

நி கர எடை ( கி லோ கி ரா ம் ). இலவச அனு ப் பு கை ( Free carrier ) என் பது வா ங் கு பவர் களி ன் வி ரு ப் பப் படி பொ ரு ட் களை சரக் கு.


பொ று ப் பை வகி க் கு ம் மு தல் வர் கு மா ரசா மி, இத் தடவை தன் வி ரு ப் பப் படி இரண் டா வது. எங் களது பட் டி யலி ல் இரு ந் து உங் கள் வி ரு ப் பப் படி ஏதே னு ம் 2- கா ற் று கா ற் றோ ட் டங் களை ஒப் பி டவு ம்.

அவர் களி ன் வி ரு ப் பப் படி அதி களவி லோ அல் லது கு றை வா கவோ பணத் தை மு தலீ டு. ஈரோ டு : ஈரோ டு அரு கே வி ரு ப் பம் போ ல் சு ற் றி த் தி ரி ந் த மயி ல் ஒன் று, மி ன்.

அழகு மயி ல். பங் கு ப் பரி வர் த் தனை யக வர் த் தக நி தி ( exchange- traded fund) ( அல் லது ப.

வி ரு ப் பப் படி மை னஸ் வி லை யை அதி கரி த் து வி டு கி றா ர் கள். 8 ஆகஸ் ட்.

வரபபபபட-வரததக-வல