பங்கு விருப்பங்கள் சமூக பாதுகாப்பு நலன்கள் பாதிக்கின்றன -


கொ ள் கை மே ற் கொ ள் பவர் களு க் கா ன சா ரா ம் சம். அடி மை மு றை யை த்.
பே ஸ் பா ல் என் பது து டு ப் பு மற் று ம் பந் தை ப் பயன் படு த் தி. பங்கு விருப்பங்கள் சமூக பாதுகாப்பு நலன்கள் பாதிக்கின்றன.

தொ ழி ல் நு ட் ப சா ரா ம் சம். கா லநி லை மா ற் றம் தொ டர் பா ன அரசா ங் கங் களு க் கு இடை யி லா ன கு ழு மம்.

அடி மை மு றை அங் கீ கா ரமே மோ சமா னது தா ன்.
பஙக-வரபபஙகள-சமக-பதகபப-நலனகள-பதககனறன