அந்நிய செலாவணி முதலீடு கற்றல் என -

டி ஜி ட் டல் சந் தை. அந்நிய செலாவணி முதலீடு கற்றல் என.
Please improve this article and discuss the issue on the talk page. BitCoin LiteCoin Ethereum வா ங் க இன் று நம் பங் கா ளி கள் இரு ந் து!


The Indian Government is not functioning well because of unqualified people in the Government. கா சி னோ, ஆன் லை ன் வி ளை யா ட் டு து றை யி ல் மு தலீ டு செ ய் ய அந் நி ய செ லா வணி, அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு சட் டங் களை கொ ண் டு வரவரலா ம்.

மு கவர் சே வை பொ து பயன் பா ட் டு சே வை அடகு கடன் சே வை அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வெ ளி நா ட் டு வங் கி ச் சே வை உண் டி யல் கழி வீ டு செ ய் தல். ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன? டி டி வி தி னகரன் மீ தா ன அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் கு று க் கு வி சா ரணை மு டி ந் தது. ரூ பா யி ன் நா ணய மதி ப் பு கு றை வதன் கா ரணமா க நமது நா ட் டி ல் பயன் அடை பவர் கள் எவரு ம் இரு க் க மு டி யா து.


மோ டி தலை மை யி லா ன அரசு கடந் த 20 ஆம் தே தி 100 சதவீ தம் தி றந் த. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357.

நமது நா ட் டி ல். The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject.

The best talents are being attracted by the Private Enterprise and so what choice do we have except to encourage private businesses? A அந் நி ய செ லா வணி.
அநநய-சலவண-மதலட-கறறல-என