பைனரி விருப்பங்களை தினசரி வானவில் மூலோபாயம் -

வா னவி ல் அலகு த் தூ க் கா ன், கந் தக மா ர் பு த் தூ க் கா ன் அல் லது அடி த் தட் டை அலகு த் தூ க் கா ன் ( Ramphastos sulfuratus) என் பது தூ க் கா ன். வா னவி ல் லி ன் ஏழு நி றங் கள் உங் களை ச் சு ற் றி த் தெ ரி யு தா?
E, Instrumentation and Control, Photograph by Shashank Narayanan ( M. The whats, whens, whys and whos of PSG & Sons' Charities' ' Vaanavil' that happens every Saturday in PSG Tech.

வா னவி ல் மழை த் து ளி களி ன் னூ டா க சூ ரி ய ஒளி க் கதி ர் கள் செ ல் லு ம் போ து மு ழு அக எதி ரொ ளி ப் பு நடை பெ று வதனா ல் ஒளி பி ரி கை யடை ந் து. பைனரி விருப்பங்களை தினசரி வானவில் மூலோபாயம்.

வா னவி ல் எழு த் து ரு வி னை தட் டச் சு செ ய் ய அரசா ல் பி ரத் யோ கமா க வழங் கப் பட் ட தனி யா ர் நி று வன மெ ன் பொ ரு ளை பயன் படு த் தா மலே மி க. சு ற் று மு ற் று ம் பா ரு ங் க!

By Madhumita C ( B.

பனர-வரபபஙகள-தனசர-வனவல-மலபயம