தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வர்த்தக உத்திகள் -


எங் கள் அணி வர் த் தகத் தி ல் 4 ஆண் டு கள் அனு பவம் அனு பவம், அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள் ( ஆலோ சகர், கு றி கா ட் டி கள், பயன் பா டு கள் ) வளரு ம் மற் று ம் வளரு ம். Started my life with many zeros.

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வர்த்தக உத்திகள். வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.

பொ ரு ள் அல் லது சே வை வே கமா க மா றி வரு ம் தொ ழி ல் நு ட் ப போ க் கு கள். இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.

ரி லை யன் ஸ் ஜி யோ இன் போ கா ம் நி று வனம் வர் த் தக ரீ தி யா ன தொ லை த் தொ டர் பு சே வை யி ன் தொ டக் க நி லை யி லே யே தனது 15 லட் சம் வா டி க் கை. Now i have given value for that zeros.

Enabling IP Environment Project ( IP Hub Project) - Project under 10 point Action Plan and National Patent Drafting Course from 24th to 28th July, Colombo, Sri Lanka. எந் த வர் த் தக ஐடி யா அல் லது தி ட் டத் தை செ யல் படு த் து வதற் கு மு ன்.

சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

தழலநடப-கறகடடகள-வரததக-உததகள