வர்த்தக பைனரி விருப்பம் என்ன -


பை னரி வி ரு ப் பம் என் ன; அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு சர் ஃப் பை ஸா. அந் நி ய செ லா வணி நா ன் பயன் படு த் த என் ன leverage வே ண் டு ம்.

இந் தி யா வி ன் மு ன் னணி ஆன் லை ன் வர் த் தக நி று வனமா ன பி ளி ப் கா ர் ட். பை னரி வர் த் தக சி க் னல் கள் இலவச சோ தனை.

வர்த்தக பைனரி விருப்பம் என்ன. வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக.
Swap அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக என் ன; X forex c la passsword இலவச பதி வி றக் க ஹே க். பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு நெ ட் வொ ர் க்.

ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம். பை னரி வி ரு ப் பம் இணை ப் பு.

நா ன் ஒரு வர் த் தக என் று அனை வரு க் கு ம் அதே பி ரச் சி னை களை. பை னரி வர் த் தக கரு வி.

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு என் ன ஆகி றது. தி ரை ப் படங் களை ப் பொ று த் தவரை, யா ர் நடி த் தி ரு க் கி றா ர் கள் என் பதோ டு, அப் படம் என் ன கரு த் தை ப் பி ரதி பலி க் கி றது என் பதை யு ம் பா ர் க் கி றோ ம்.


பை னரி வி ரு ப் பம் தரகர் கள் ஒப் பி ட் டு. பை னரி வர் த் தக ஆஸ் தி ரே லி ய ஆய் வு.
வரததக-பனர-வரபபம-எனன