வங்கி நெகாரா அந்நிய ஊழல் -


பி என் வீ ழ் ச் சி அடை யு ம் போ து நா ட் டு க் கு வெ ளி யி ல் பா து கா ப் பா க. டா க் டர் என். வங் கி மே ற் பா ர் வை து றை இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி செ ன் டர் 1, வெ ர் ல் டு ட் ரே டு செ ன் டர் கஃபே பரே டு மு ம் பை. ஊழல் செ ய் யு ம் அரசு ஊழி யர் கள் மற் று ம் அலு வர் கள் மீ து நடவடி க் கை எடு க் க வெ ள் ளை ய ஆங் கி ல அரசி ன் இந் தி ய தண் டனை ச். வா ஷி ங் டன் : உலக வங் கி, அதன் தி ட் ­ டங் ­ களை செ யல் ­ ப­ டு த் த, 78 இந் ­ தி ய நி று ­ வ­ னங் ­ கள் மற் ­ று ம் சி ல தனி நபர் ­ க­ ளு க் கு தடை வி தி த் ­ து ள் ­ ளது. , 00, 00, 000 ஒரு கோ டி யே பன் னி ரண் டு இலட் சத் து ஐம் பதா யி ரம் கோ டி கள்.
ஐ என் எக் ஸ் ஊழல் வழக் கி ல் சி தம் பரத் தை கை து செ ய் ய சி பி ஐ மனு. வங்கி நெகாரா அந்நிய ஊழல்.

வீ டு கட் ட கடன் வழங் கு வது என் பதே ஒரு வகை யி ல் ஊழல் தா ன். கோ லா லம் பூ ர் - 1எம் டி பி - இல் நி கழ் ந் து ள் ள ஊழல், மு றை கே டு கள்.

ஊழல் மோ சடி க் கு கா ரணமா க இரண் டு பணி யா ளர் களை பஞ் சா ப் நே ஷனல் வங் கி கு றி ப் பி ட் டு ள் ளது.

வஙக-நகர-அநநய-ஊழல