தரகர் தேர்வு விருப்பம் கோரிக்கை வடிவம் - தரகர


, - கா ங். யை ச் சந் தி த் து க்.

தரகர் தேர்வு விருப்பம் கோரிக்கை வடிவம். Bsnleuvr: November. ஒவ் வொ ரு வரு க் கு ம் ஒவ் வொ ரு கரு த் து இரு ப் பது இயல் பா ன ஒன் று. கபா லி – தலி த் அரசி யல் – ரஜி னி யி ன்.

நண் பர் கள் ஒரு சே ர் ந் து ஒரு பெ ரி ய ஃப் ளா ட் டி ல் 110 வது மா டி யி ல். கி ரா மஞ் சா ர் ந் த வா ழ் க் கை என் பது கு லத் தொ ழி ல் சா ர் ந் த.

தே ர் தல் மு டி வு கள் தெ ரி ய ஒரு மா தகா ல அவகா சம் இரு ப் பதா ல், தலை வர் கள் தங் கள் வி ரு ப் பம் போ ல கனவு கா ண போ து மா ன நே ரம் இரு க் கி றது. , தொ கு தி பங் கீ ட் டி ல் இறு க் கம்.

தமி ழ் வா ர இதழ் க் கதை களி ன் சா ரத் தை ப் பி ழி ந் து தரு ம் தளம் இது. சரக் கு மற் று ம் சே வை வரி சட் டம், அதி கா ர– நி ர் வா க பகி ர் வு களி ல்.
Sunday, February 27,. நா ன் கமி ஷனர் அலு வலகத் து க் கு ச் செ ன் று டி. Posts about அரு ந் ததி யர் written by vedaprakash.

தரகர-தரவ-வரபபம-கரகக-வடவம