உலகளாவிய வர்த்தக அமைப்பு ஆன்ட்ஸில்வர் - உலகள

உலகளாவிய வர்த்தக அமைப்பு ஆன்ட்ஸில்வர். வட் டா ர நி லை யி லா ன வி ரி வா ன பொ ரு ளி யல் பங் கா ளி த் து வ ஒப் பந் தம்.

இப் பி ரி வி ன் பி ரதா ன பொ று ப் பு உலக வர் த் தக. Print Version| Feedback IMF meeting signals descent into global trade war சர் வதே ச நா ணய நி தி யத் தி ன் கூ ட் டம்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு. இந் தநி லை நீ டி த் தா ல் அல் லது உலக வர் த் தக அமை ப் பு தனது போ க் கை மா ற் றி க் கொ ள் ள மறு த் தா ல் உலக வர் த் தக அமை ப் பி லி ரு ந் து அமெ ரி க் கா வெ ளி யே ற நே ரி டு ம் என எச் சரி த் தா ர்.

உலக வணி க அமை ப் பு World Trade Organization ( ஆங் கி லம் ) Organisation mondiale du commerce ( பி ரெ ஞ் சு. அமெ ரி க் கா, இரண் டா ம் உலக போ ரி ன் மு டி வி ல் இரு ந் ததை ப் போ ல உலகளா வி ய.
The Agreement on the Global System of Trade Preferences Among Developing Countries ( GSTP) was established in 1988 as a framework for the exchange of trade preferences among developing countries in order to promote intra- developing- country trade. மு தலா ளி த் து வ பொ ரு ளா தா ர அமை ப் பு ஏற் படு த் தி ய நி தி நெ ரு க் கடி.

வீ ட் டி ல் Blokcheyn FATF உலகளா வி ய crypto- தரங் களை மறு ஆய் வு செ ய் யு ம் FATF உலகளா வி ய crypto- தரங் களை மறு ஆய் வு செ ய் யு ம்.

உலகளவய-வரததக-அமபப-ஆனடஸலவர