பங்கு விருப்பங்களை வாங்க மற்றும் விற்க எப்படி -

பங்கு விருப்பங்களை வாங்க மற்றும் விற்க எப்படி. இதனா ல் பங் கு.

பங் கு சந் தை யி ல் மு தலீ டு செ ய் வது எப் படி. கா ய் கறி வா ங் க அல் லது வி ற் க கா ய் கறி சந் தை இரு க் கி ற மா தி ரி, பங் கு களை வா ங் க, வி ற் பதற் கா ன இடம் தா ன் பங் கு ச் சந் தை.

சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக. Aug 03, · பங் கு சந் தை யி ல் பங் கு களை வா ங் க வி ற் க Demat தே வை என் பதை பற் றி பா ர் த் தோ ம்.

இனி பங் கு சந் தை யி ல் வர் த் தகம் செ ய் வது சம் மந் தமா க சி ல வி ஷயங் களை பா ர் ப் போ ம். பங் கு சந் தை யி ல் பங் கு களை வா ங் க வி ற் க Demat தே வை என் பதை பற் றி பா ர் த் தோ ம். ஆனா ல் ஒரு நா ட் டி ன் பங் கு சந் தை யை யே வே றொ ரு நா ட் டி ன் பங் கு சந் தை வா ங் க மு டி யு ம் என் றா ல் நம் பத் தா ன் வே ண் டு ம். பங் கு களை அடி க் கடி வா ங் கி வி ற் கா தீ ர் கள்.


வீ டு மனை கு டோ ன் நி லம் வா ங் க வி ற் க மற் று ம் ' நி லம் வா ங் க ஆலோ சனை. இப் படி நி று வனம் செ ய் யு ம் தொ ழி ல் மற் று ம் அது இரு க் கு ம் து றை யை பற் றி தெ ரி ந் தபி ன், கு றி ப் பி ட் ட நி று வனம் எப் படி செ யல் படு கி றது என் பதை தெ ரி ந் து கொ ள் ள வே ண் டு ம்.

மு தலீ டு செ ய் யு ம்.
பஙக-வரபபஙகள-வஙக-மறறம-வறக-எபபட