பண்டைய சீனாவில் வர்த்தகம் மற்றும் பண அமைப்பு -

Jul 13, · அனை த் து லக வணி கம், நா டு களி டை வணி கம் அல் லது பன் னா ட் டு வணி கம் ( International trade) என் பது நா டு களி ன் ஆட் சி ப் பகு தி களை அல் லது அவற் றி ன் எல் லை களை க் கடந் து. ஏற் று மதி இறக் கு மதி வர் த் தகம்.

பண்டைய சீனாவில் வர்த்தகம் மற்றும் பண அமைப்பு. மீ த் தே ன் " ஆவணப் படத் தை தந் து உதவி ய மே பதி னே ழு இயக் க.

எழு தப் பட் ட வரலா று என் பது சு மா ர் 5, 000 ஆண் டு கள் ஆகு ம். Ø இறக் கு மதி செ ய் யு ம் நா டு மற் று ம் ஏற் று மதி செ ய் யு ம் நா டு கொ ண் டு ள் ள அந் த பொ ரு ட் களி ன மீ தா ன.

எதோ வொ ரு மி க மு க் கி யமா ன கா ரணம். அத் து டன் இது சம் பந் தமா க அவரு க் கு 1995 இன் 15 ஆம் இலக் க இலங் கை கணக் கீ ட் டு மற் று ம் கணக் கா ய் வு நி யமங் கள் அதி கா ரச் சட் டத் தி ன்.
படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images Image caption மா சே து ங் மற் று ம் டெ ங் ஷி யா பி ங். பட் டு ப் பா தை என் பது பண் டை க் கா லத் தி ல் கவி கை வண் டி களு ம் ( caravan.

எண் ணங் கள் இன் றை ய செ ய் தி, நா ளை ய வரலா று. பண் டை ய வரலா று என் பது வரலா ற் றை எழு தத் தொ டங் கி ய கா லம் மு தல் ஆரம் ப இடை க் கா லம் வரை உள் ள கா லம் ஆகு ம்.


பண் டை ய எகி ப் தி யர் கள்.
பணடய-சனவல-வரததகம-மறறம-பண-அமபப