அந்நிய செலாவணி சந்தை முதன்மை -

எங் கள் மு க் கி ய நடவடி க் கை அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம், இரண் டா வது செ யல் பா டு forex மெ ன் பொ ரு ள் உள் ளது. அதி கமா க அந் தந் த அந் நி யச் செ லா வணி / மு தி ர் வு கா லம் இவற் றி ற் கு ஏற் ப.


நி தி ச் சந் தை கள் : பண சந் தை கள், கடன் சந் தை, மூ லதன சந் தை, அன் னி ய செ லா வணி சந் தை. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

2 மா ர் ச். அந்நிய செலாவணி சந்தை முதன்மை.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? மு ம் பை : கடந் த இரண் டு மா தங் களி ல் இந் தி ய சந் தை யி ல் அன் னி ய.

மத் தி ய மா நி ல அரசு களி ன் மு தன் மை வங் கி யா க செ யல் படல் ; ரூ பா ய். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை.
ஒவ் வொ ரு வி யா பா ரமு ம் தனி த் து வமா னது என் பதை நா ங் கள் அறி வோ ம். பே சல் II [ BASEL II ] ன் கீ ழ் அழு த் தமா ய் கூ றப் பட் ட சந் தை ஒழு ங் கு களி ன் மு க் கி யம்.


இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை. அந் நி ய நா ணய ( கு டி யி ரு ப் போ ரல் லா தவர் ) கணக் கு ( வங் கி கள் ) தி ட் டம்.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம். இந் தி ய அரசு, தே சி ய வங் கி சந் தை யை மறு சீ ரமை த் து மற் று ம் பல நி று வனங் களை.
மு தன் மை தலை மை பொ து மே லா ளர். மு தன் மை சட் ட ஆலோ சகர்.

வெ ளி நா ட் டு நா ணயமா ற் று · பணச் சந் தை · மு தன் மை வர் த் தக மு கவர் பி ரி வு · மு தலீ ட் டு வங் கி ச் சே வை ப் பி ரி வு · சொ ற் களஞ் சி யம். மு தன் மை மற் று ம் இரண் டா ம் கட் ட ஆவணங் கள் என் று, கடன் தொ டர் பா ன. இதன் மூ லம், இந் தி ய ஏற் று மதி யா ளர் கள், சர் வதே ச சந் தை யி ல், பி ற. அதனா லே யே எங் களது வணி க கடன் கள் மற் று ம் அவை தொ டர் பா ன.

4 டி சம் பர். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல் மே லு ம்.
All; A; B; C; D; E; F. அந் நி ய செ லவா ணி கை யி ரு ப் பை நி ர் வகி த் தல், வங் கி வி கி தங் கள், அவற் றி ன். உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

அநநய-சலவண-சநத-மதனம