கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்தது -

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை 4% கு றை ந் து ம், இந் தி யா வி ல் வி லை மா ற் றம். பெ ட் ரோ ல், டீ சல் உள் ளி ட் ட பெ ட் ரோ லி யப் பொ ரு ள் களி ன் வி லை.

கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்தது. இதன் கா ரணமா கவு ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி த் தது.
சர் வதே ச சந் தை யி ல் நி லவு ம் கச் சா எண் ணெ ய். மரா ட் டி ய மா நி லத் தி ல் பெ ட் ரோ ல் வி லை ரூ.


Business news News: இந் தி யா வி ல் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை உயர் வை க். இப் போ து, கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க சரி ந் து ள் ளதே.

அதே நே ரம், கச் சா எண் ணெ ய் வி லை. மே லு ம், சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை, பீ ப் பா ய் க் கு 86.


டெ ல் லி : பெ ட் ரோ ல், டீ சலி ன் தற் போ தை ய வி லை கு றி த் து பி ரதமர் மோ டி யை டே க் செ ய் து பா ஜக செ ய் த டி வி ட் பெ ரி ய வை ரலா கி உள் ளது. No relief in petrol, diesel prices soon!
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பி ல் பெ ரு ம் சரி வு ஏற் பட் டு ள் ளது. ஞா யி ற் று க் கி ழமை மீ ண் டு ம் அதி கரி த் த பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை மீ ண் டு ம் தி ங் கள் கி ழமை.

Government rules out excise duty cut as fuel rates hit new high | வரி யை கு றை க் க மத் தி ய அரசு மறு ப் பு. இதனா ல் அந் த மா நி லங் களி ல் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை தலா ரூ 5 கு றை ந் து ள் ளது.

வரலா ற் று உச் சத் தி ல் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் வி லை - 10- வது நா ளா க உயர் வு. டீ சல் வி லை யை கு றை க் க அமெ ரி க் கா வை எதி ர் க் கு ம் மோ டி.

15 ஜனவரி. சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் சரி வை சந் தி த் து வந் த நி லை யி ல், பெ ட் ரோ ல், டீ சல் மீ தா ன கலா ல் வரி யை மத் தி ய அரசு.

சர் வதே ச சந் தை யி லு ம் பெ ட் ரோ லி ய கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி த் து. 27 செ ப் டம் பர்.

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ யி ன் வி லை உயர் வு மற் று ம் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் வீ ழ் ச் சி கா ரணமா க கடந் த ஆகஸ் ட்.

இதன் கா ரணமா கவு ம், கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி த் தது கா ரணமா கவு ம் பெ ட் ரோ ல் டீ சல் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி ப் பதா கவு ம்,. மா நி ல அரசு களு க் கு வரு வா ய் அதி கரி த் தது.


7 செ ப் டம் பர். டா லர் களா க இரு ந் த எண் ணெ ய் வி லை, 120 டா லர் கள் வரை அதி கரி த் தது.


23 ஏப் ரல். 5 கு றை ந் தது.

ஈரோ டு : தீ பா வளி பலகா ரம் தயா ரி க் க பயன் படு ம் எண் ணெ ய், பரு ப் பு, ஏலக் கா ய், மி ளகு உட் பட பல் வே று பொ ரு ட் கள், 10 சதவீ தம். தி டீ ர்.
28 டி சம் பர். சர் வதே ச சந் தை யி ல் பெ ட் ரோ லி ய கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு.


ஈரா னி ல் இரு ந் து கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யை அதி கரி த் த. 31 ஆகஸ் ட்.

கடந் த ஜூ ன் மா தத் தி ற் கு ப் பி றகு, கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தற் போ து, பீ ப் பா ய் 65 டா லர் கள் என் ற அளவி ல் உயர் ந் து ள் ளது. கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி த் து வரு கி றது.

4 செ ப் டம் பர். எதற் கா க சர் வதே ச அளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயரு கி றது?

எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு, சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தக பதற் றம் ஆகி யவை இதற் கு கா ரணம். கடந் த நா ன் கு ஆண் டு களி ல் இல் லா த வகை யி ல் ஒரு பே ரல் 75 டா லர் என் கி ற.

கசச-எணணய-வல-அதகரததத