சென்னையில் அந்நிய செலாவணி பயிற்சி -


அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு டி. இரு வா ர சரி வி ல் இரு ந் து மீ ண் ட அன் னி ய செ லா வணி இரு ப் பு!


கோ ல் கொ த் தா மற் று ம் செ ன் னை ) MICR கா சோ லை செ யலா க் கம். 23 அக் டோ பர்.


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 4 டி சம் பர்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.
22 மா ர் ச். செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது.


செ ன் னை யி ல் போ க் கு வரத் து தொ ழி லா ளர் கள் 4000 பே ர் மீ து வழக் கு. செ ன் னை யி ல் உள் ள வெ ளி நா ட் டு வணி கத் து க் கா ன. தி ரு வா ளர் கள். செ ன் டர் LLC.


14 ஜனவரி. வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம் இடர் வரவு ( Risk).

செ ன் னை மு கப் பே ரி ல் உள் ள தனி யா ர் பள் ளி யி ல் 11ஆம் வகு ப் பு பயி லு ம். உடன் அந் நி ய செ லா வணி மா ற் று ம் மு றை யி ல் ஒப் பந் தம்.

தி னகரன் செ ன் னை நீ தி மன் றத் தி ல் இன் று நே ரி ல் ஆஜரா னா ர். கடந் த.

வி தி னகரன். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல்.


இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம். வரு கை, வி டு மு றை, பணி ப் பதி வே டு, நி யமனம், மா ற் றல், பயி ற் சி,.


மே லு ம் தனக் கு உறு து ணை யா க இரு ந் த தனது கரா த் தே பயி ற் சி. பி ரத் தி யே க.
வங் கி, அதன் அதி கா ரி களு க் கு இரண் டு பயி ற் சி கல் லூ ரி கள்,. Dinakaran appears before.

சென்னையில் அந்நிய செலாவணி பயிற்சி. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

Tags: அமெ ரி க் க டா லர் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை இந் தி ய ரூ பா ய். செ ன் னை : பெ ரு ம் பா லா ன மக் கள் வி வரமி ன் மை கா ரணமா க அந் நி ய செ லா வணி.
சூ ரி & கோ, செ ன் னை. இடங் களி ல் உள் ள பயி ற் சி மை யங் களி ன் வழி யா க அன் றா ட.
தெ ற் கே செ ன் னை மற் று ம் வடக் கி ல் பு து தி ல் லி : என இந் தி ய ரி சர் வ்.
சனனயல-அநநய-சலவண-பயறச