ஃபாரெக்ஸ் எக்ஸ்போ விருதுகள் 2018 -


இரா மசா மி நி னை வு ( SRM) அறி வி யல் மற் று ம் தொ ழி ல் நு ட் பக் கல் வி நி று வனத் தி ன் தமி ழ் ப் பே ரா யம் மு தல் ஒவ் வோ ர். அதன் பி ன்.

- வீ டி யோ. 22 ஜூ ன்.


நம் மவர் கமல் ஹா சன் வி வசா யத் து றை யி ல் சா தி த் த 8 பே ர் களு க் கு “ உழவன் வி ரு து கள் ” – வி ரு து வழங் கி னா ர். ஆறு பே ரு க் கு ம் ஆண் டி ன் ஆசி ய நொ பெ ல் வி ரு து.

ஃபாரெக்ஸ் எக்ஸ்போ விருதுகள் 2018. State news News: தமி ழக எழு த் தா ளர் கள் சு னி ல் கி ரு ஷ் ணன் மற் று ம் கி ரு ங் கை சே து பதி ஆகி யோ ரு க் கு சா கி த் ய வி ரு து கள்.

11 மா ர் ச். லா ஸ் ஏஞ் சல் ஸ் : சர் வதே ச தி ரை ப் படத் து றை யி ல் உச் சபட் ச அங் கீ கா ரமா கக்.

90 வது ஆஸ் கர் வி ரு து வழங் கு ம் வி ழா! மனி த வா ழ் வை மே ம் படு த் தவு ம், சமூ கங் களி ல் மா ற் றங் களை க் கொ ணரவு ம்.

6 மா ர் ச். 27 ஜூ லை.

ஃபரகஸ-எகஸப-வரதகள-2018