உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்பு செய்தி -

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க். உலக வணி க அமை ப் பு World Trade Organization ( ஆங் கி லம் ) Organisation mondiale du commerce ( பி ரெ ஞ் சு.

ஜே ர் மனி யி ன் டோ ட் மு ண் ட் நகரி ல் தமி ழர் தெ ரு வி ழா நே ற் று ச். நரே ந் தி ர மோ டி யை க் கொ லை செ ய் வதற் கு த் தீ ட் டப் பட் டதா கச். வர் த் தக தலை நகர் மு ம் பை க் கு ம், it தலை நகர் பெ ங் களூ ரு வு க் கு கூ ட. The High Commission of Sri Lanka in Pretoria in partnership with Johannesburg Chamber of Commerce and Industry ( JCCI) organized a trade and investment promotion seminar on 26th July at JCCI Auditorium in Johannesburg.

உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்பு செய்தி. The Agreement on the Global System of Trade Preferences Among Developing Countries ( GSTP) was established in 1988 as a framework for the exchange of trade preferences among developing countries in order to promote intra- developing- country trade.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம். வா ‌ ஷி ங் டன் : உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம்.
உமழவ-வரததக-அமபப-சயத