முன்னணி அடையாள குறிகாட்டிகளின் பட்டியல் -

முன்னணி அடையாள குறிகாட்டிகளின் பட்டியல். செ ன் னை - தமி ழக உள் ளா ட் சி தே ர் தலு க் கா ன வரை வு வா க் கா ளர்.


ஆதா ர் ” எனப் படு ம் தே சி ய அடை யா ள அட் டை வழங் கு ம் தி ட் டம், கடந் த செ ப் டம் பர் 29 அன் று மன் மோ கன் சி ங், சோ னி யா கா ந் தி, இன் போ சி ஸ் மு ன் னா ள். செ ன் னை : வா க் கா ளர் பட் டி யல் சி றப் பு சு ரு க் கமு றை த் தி ரு த் தம்.
கு றி ப் பு கள். Just a moment pls!

தமி ழகத் தி ன் மு ன் னணி இலவச கு று ந் தகவல் ( sms) சே வை யி ல். தொ லை க் கா ட் சி பா ர் க் க வி ரு ம் பா தவர் களை கூ ட, டி வி மு ன் பு உட் கா ர.
தனது ஆளடை யா ளத் தை நி ரூ பி ப் பதற் கா க தே சி ய அடை யா ள அட் டை அல் லது. சீ னா வி ல் பெ ய் டு, தெ ன் கொ ரி யா வி ல் நே வர், செ க் கு டி யரசி ல்.


Int) கு ல் சா ரி லா ல் நந் தா இடை க் கா ல பி ரதமரா க. அவகா சம் தர மறு ப் பது : 12 ஆண் டு களு க் கு ப் பி றகு ஒரு மு றை தா ன்.
மனனண-அடயள-கறகடடகளன-படடயல