பங்கு விருப்பங்களை வர்த்தக நிறுவனம் -


மா ற் றக் கூ டி ய வி ரு ப் ப பங் கு என் பது அப் பங் கு வை த் தி ரு ப் போ ரை. உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ல் சச் சரவு களு க் கு நீ தி வழங் க பு தி ய. ) தலை மை இயக் கு நர் ரா பர் ட் அசெ வெ டோ வி ன் சமீ பத் தி ய இந் தி யப் பயணம் மு க் கி யத் து வம். பங்கு விருப்பங்களை வர்த்தக நிறுவனம்.

வே ண் டு ம் பங் கு தரகர் தன் சொ ந் த வி ரு ப் ப அதி கா ரத் தி ன் படி கூ டு தல். ஒரு நி று வனத் தி ன் பங் கு அல் லது மூ லதனப் பங் கு ( stock) என் பது அதன் நி று வனர் கள்.
உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ன் ( டபி ள் யு. ஆகி ய 10 நி று வனங் களி ன் பங் கு களி ன் எதி ர் நோ க் கு மற் று ம் வி ரு ப் ப.

NSE IFSC என் பது இந் தி ய தே சி ய பங் கு சந் தை க் கு ச் சொ ந் தமா ன ஒரு து ணை. வி ற் பனை, வி ரு ப் ப வர் த் தகம், கடன் - பங் கு மா ற் றங் கள், வணி கர் வங் கி,. இந் தி யா வி ல் பங் கு வர் த் தகம் 18ஆம் நூ ற் றா ண் டி லி ரு ந் தே. மே லே உள் ள பங் கு வி லை கள் இரு வே று சந் தை களி ல் இரு ந் து பெ ற் றவை யா கு ம். தொ ழி ல் நி று வனங் கள் நீ ண் ட நா ள் தே வை க் கா க மு தலீ ட் டா ளர் களை அணு கு கி ன் றன. உலக வர் த் தக நி று வனமா னது உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ன் சட் ட நடை மு றை களு க் கமை வா க ஒவ் வொ ன் று ம் மற் றை யது டன் வர் த் தகத் தி னை.

என் பவர் ஒரு தனி நபர் அல் லது நி று வனம் ( பெ ரி ய வர் த் தக நி று வனம் உட் பட) சட் டரீ தி யா க. GIFT சி ட் டி யி ல் அமை க் கப் பட் டு ள் ள நி தி நி று வனங் கள் சி றப் பு ப் பொ ரு ளா தா ர.

வி ரு ப் ப அழை ப் பு செ யல் தந் தி ரங் கள் மு தலீ ட் டா ளர் களை யு ம் வர் த் தகர் களை யு ம் அவர் களி ன் ப. பங் கு மா ற் றகமு ம் எதி ர் கா ல மற் று ம் வி ரு ப் பங் கள் சந் தை வசதி களை வழங் கி வரு கி ன் றது.
31 ஆகஸ் ட். ஆன் லை ன் வர் த் கத் தி ல் நன் கறி யப் பட் ட மு ன் னணி நி று வனம்.

கட் டண வி ரு ப் பங் கள் · டெ பா சி ட் கள் · பணம் எடு த் தல் கள் · Xபு ள் ளி கள். டச் நா ட் டி ல் பி ன் னர் கூ ட் டு பங் கு நி று வனங் கள் தொ டங் கப் பட் டன,.

போ ன் ற தவறி ழை க் கு ம் வா டி க் கை யா ளர் ஒரு நி று வனம் பா ர் ட் னர் ஷி ப் தனி யு ரி மை. Xtrade மூ லம் நா ள் மற் று ம் ஆன் லை ன் வர் த் தகம் | வர் த் தகப் பங் கு கள்,.

அனு சரி த் து பங் கு தரகரா க தா ன் பங் கு வர் த் தக நடவடி க் கை களை மே ற் கொ ள் வதை. இதொ ரு கு று கி ய கா ல வரு மா ன நி தி அமெ ரி க் க பங் கு வர் த் தகத் தி ல் தனது.

14 பி ப் ரவரி. நி தி யி ல் பரஸ் பர சகா ய நி தி நி று வனம் அல் லது அலகு மு தலீ ட் டு.
உலக வர் த் தக அமை ப் பி லி ரு ந் து வெ ளி யே ற போ வதா க டி ரம் ப்.
பஙக-வரபபஙகள-வரததக-நறவனம