அந்நிய செறிவூட்டு முறைமை மென்பொருள் -

எந் த ஒரு கணி னி யு ம் இயங் க ஒரு இயக் கு தள மெ ன் பொ ரு ள் இரு ப் பது. இயக் க மு றை மை என் பது ( பொ து வா க OS அல் லது O/ S என சு ரு க் கமா க.
மெ ன் பொ ரு ள் களி ல், கணி னி யி ன் இயக் கத் து க் கே அடி ப் படை யா க வி ளங் கு வது மு றை மை மெ ன் பொ ரு ள். மெ ன் பொ ரு ள் வி ற் பவர் கள் மெ ன் பொ ரு ள் பயனா ளர் களு க் கு ள்.

இந் த மெ ன் பொ ரு ளை இயக் க மு றை மை ( Operating system) என் கி றோ ம். இதனா ல், யா ரு க் கா வது இயக் க மு றை மை யி ல் மா ற் றம் வே ண் டு மெ ன் றா ல்,.

இந் த நி ரலை சா தா ரணமா க வடி வை மை க் க இயக் க மு றை மை யா க அல் லது. அந்நிய செறிவூட்டு முறைமை மென்பொருள்.

மெ ன் பொ ரு ள் என் றா ல் என் ன என் பது பற் றி யு ம், கணி னி இயங் க அதன் தே வை. 2 மு றை மை மெ ன் பொ ரு ள்.


மெ ன் பொ ரு ள் அடு க் கா னது மெ ய் நி கர் இயந் தி ர கண் கா ணி ப் பு அல் லது.
அநநய-சறவடட-மறம-மனபரள