விருப்பம் வர்த்தக வீடு -

விருப்பம் வர்த்தக வீடு. வி ரு ப் பம் தெ ரி வி க் கப் பட் டதா கவு ம் அப் போ து அவர் கூ றி னா ர்.

ஒடி ஸா வி ல் மு தலீ டு செ ய் ய பி ரா ன் ஸ் வி ரு ப் பம். 15 ஜூ ன்.
UBM Restaurant - நம் ம வீ டு சா ப் பா டு, Erode. இந் தி யா உடனா ன வர் த் தக உடன் பா டு கு றி த் து டி ரம் ப் பு தி ய தகவல்.
2 மா ர் ச். வீ ட் டி ல் இரு ந் தே வர் த் தகம் செ ய் ய உதவு ம் அசத் தலா ன 15.

ஒடி ஸா மற் று ம் பி ரா ன் ஸ் நா ட் டி ற் கு இடை யே யா ன வர் த் தக உறவை. என் பது உங் கள் வி ரு ப் பம் மற் று ம் பட் ஜெ ட் டை பொ ரு த் து அமை யு ம்.

வர் த் தக உறவை வலு ப் படு த் த வே ண் டு ம் என் று வி ரு ப் பம். நந் தம் பா க் கத் தி லு ள் ள செ ன் னை வர் த் தக மை யத் தி ல், ஜூ ன் 24,.

நமக் கு வி ரு ப் பமா ன வடி வி ல் செ ய் து தரப் படு ம் என் று ம். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

26 ஜூ லை. 18 எம் எல் ஏக் களு ம் பதவி இழக் க வே ண் டு ம் என் பதே தி னகரன் வி ரு ப் பம்.
9 செ ப் டம் பர். என நடரா ஜன் நூ லகத் து றை யி டம் வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் து ள் ளா ர். தி வா கரன் தி டீ ர். அமெ ரி க் கா வு டன் வர் த் தக ஒப் பந் தம் மே ற் கொ ள் ள இந் தி யா வி ரு ப் பம் : டி ரம் ப் தகவல்.

1 கோ டி மதி ப் பி லா ன வீ ட் டை மகளி ர் நூ லகம் அமை க் க தா னம். சொ ந் த வீ டு என் னு ம் லட் சி யத் தை அடை ய நி னை க் கு ம்.


வர் த் தகம் · செ ய் தி கள் · உலகம் · வெ ற் றி. டெ ல் லி யி ல் வீ டு தே டி வரு ம் அரசு சே வை தி ட் டம் : மு தல் வர் அரவி ந் த்.


' எனது மகனு டன் கடை சி க் கா லத் தை கழி ப் பதே ஏழை த் தா யி ன் கடை சி வி ரு ப் பம் ' - மு தல் வரு க் கு ரவி ச் சந் தி ரன் தா யா ர் கடி தம். 16 செ ப் டம் பர்.

இதற் கு நா ம் வர் த் தக கொ ள் கை களை கடு மை யா க் கி யதே கா ரணம். 11 செ ப் டம் பர்.
28 ஜூ லை. எந் த ஒரு ஹோ ட் டலு க் கு ச் செ ன் றா லு ம் சோ ற் று க் கு த் தொ ட் டு க் க என் ன என் று கே ட் பது தா ன்.


இல் லம், மி கப் பெ ரு ம் பரப் பி ல் உள் ள நி லை யி ல், அந் த வீ ட் டை தா ன்.
வரபபம-வரததக-வட