சந்தை forex மற்றும் confiavel - Confiavel forex

Free forex training delhi, currency trading training delhi, forex reviews delhi, best forex broker delhi, forex signals delhi. சந் தை மு க் கி ய ஆதரவு அல் லது எதி ர் ப் பை அளவி டு வது என் றா ல், நீ ங் கள் ஒரு ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு வர் த் தக அமை ப் பு பயன் படு த் தி மா ற வே ண் டு ம்.

வா ரத் தி ல் 5 நா ட் கள் ( தி ங் கள் மு தல் வெ ள் ளி வரை ) மா ர் க் கெ ட் தி றந் து இரு க் கு ம். Aug 03, · பங் கு சந் தை மற் று ம் பங் கு வர் த் தகத் தை பற் றி தெ ரி ந் து கொ ள் ள.

HOME; FUTURES AND OPTIONS; FOREX; TRADERS GUIDE; contact us. அமெ ரி க் க அரசு க் கு தே வை யா ன நி பந் தனை கள் - வர் த் தகத் தி ல்.


சர் வதே ச சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரி ன் தே வை அதி கரி த் ததா ல் இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு பெ ரு ம் சரி வை. பங் கு சந் தை ஓர் அறி மு கம், பங் கு சந் தை என் பது சூ தா ட் டமா?

நா ம் நி னை ப் பது போ ல் சந் தை செ ன் றா ல் நல் லது தா ன். பங் கு களி ன் சந் தை வி லை மற் று ம் நி று வனத் தி ன் லா பத் தை க் கொ ண் டு சந் தை யி ல் பங் கு வி லை சரி யா க இரு க் கி றதா, அதி கமா கவோ, கு றை வா கவோ இரு க் கி றதா என் று அறி ந் து கொ ள் ளு ம் ஒரு அளவு கோ ள்.
Forex இல் trading செ ய் ய கமி சன் இல் லை. உங் கள் ஊரு க் கு அரு கி ல் பெ ரி ய தொ ழி ற் சா லை, அல் லது மரு த் து வக் கல் லூ ரி வரப் போ கி றது என் ற செ ய் தி வந் தது ம், சந் தை வி லை யி னை வி ட அதி கம் கொ டு த் து இடம்.

சந் தை வி யா பா ர மு றை மற் று ம் எப் படி உள் ளே வரு வது போ ன் ற வி பரங் களை பா ர் த் தோ ம். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை மி கவு ம் பெ ரி யது, எல் லோ ரு ம் அதை ஒரு இடத் தி ல் கா ணலா ம்.

அந் நி யச் செ லா வணி அட் டை ( forex card) வெ ளி நா டு பயணம் செ ய் யு ம் போ து. கமி சன் இல் லை!

Welcome to all, go and read www. சந்தை forex மற்றும் confiavel.
ஆனா ல் அவ் வா று நடப் பது இல் லை யே.

சநத-FOREX-மறறம-CONFIAVEL