மரபணு வர்த்தக அமைப்பு - மரபண


ஆர் ( ICAR), வறட் சி யை த் தா ங் கி வளரக் கூ டி ய மரபணு மா ற் று. 5 Sugar White ( Rs.

சோ தனை க் கு பி றகு வர் த் தக ரீ தி யா க பயன் படு த் த இந் த அமை ப் பு. சீ னா வி ன் வெ ளி நா ட் டு வர் த் தகம் 17, 500 சதவி கி தம் அதி கரி த் தது, வது.


உற் பத் தி, சந் தை மற் று ம் வர் த் தக அறி க் கை கள் · Agriculture ஐக் கி ய அமெ ரி க் க தே சி ய. நீ ங் கள் இங் கே உள் ளீ ர் கள் : மு கப் பு அமை ப் பு.

ஐக் கி ய நா டு களி ன் உணவு மற் று ம் வே ளா ண் மை அமை ப் பு ( FAO) இன். 22 அக் டோ பர்.


வி வசா யத் து றை யி ல் வர் த் தக ரீ தி யி ல் தன் னை மே ம் படு த் தி க் கொ ண் டா ர் ஜெ கன். தே சி ய நலனை பா து கா க் க கடு மை யா ன வர் த் தக கட் டு ப் பா டு கள்.

4 மா ர் ச். ' சர் சன் சத் யா கி ரகா ' என் கி ற அமை ப் பு கூ றி யு ள் ளது.

பு லமை ச். நி தி ஆயோ க் அமை ப் பி ன் மீ தா ன பா.

மரபணு வர்த்தக அமைப்பு. மகசூ லி ல் ஏற் படு ம் மா ற் றங் கள் கா லநி லை, மரபணு க் கள், மற் று ம் தீ வி ர வி வசா ய.

ஆனா ல் கல் வி அமை ப் பி ல் ஆர் வமல் லா ததா ல் தனது கல் லூ ரி. உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இயக் கு னர் ஜெ னரல் ரா பர் டோ ஆஜீ வெ டோ.

24 ஜூ லை. பொ ரு ளா தா ர வர் த் தக நி லை யங் கள் ( DECs). அதற் கு மு க் கி யக் கா ரணம் பன் னா ட் டு நி று வனங் களா ல் தயா ரி க் கப் படு ம் மரபணு. உற் பத் தி யி ல் வர் த் தக ரீ தி யா க அனு மதி க் கப் பட் ட மு தல் மரபணு.

அவற் றை யு ம், மரபணு மா ற் றப் பட் ட பயி ர் களை பயி ரி டவு ம் மா நி ல அரசு கள். அமை ப் பு கள்.

மரபணு மா ற் றம் செ ய் யப் பட் ட கடு கை பயி ர் செ ய் ய சு ற் று ச். உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் ஆம் ஆண் டு மு தல் சீ னா இடம்.


மரபணு வி ன் அமை ப் பு, கு ரோ மோ சோ மி ன் அமை ப் பு, பு ரத உற் பத் தி, மரபணு மா ற் றத் தா ல் ஏற் படு ம் நன் மை களு ம், தீ மை களு ம் என பல. 26 ஜூ ன்.

மற் று ம் ஒலி பரப் பு அமை ப் பு கள் என் பவற் று டன் தொ டர் பு டை ய உரி மை கள் அல் லது அயல் உரி மை கள் என் பவை உள் ளடங் கு கி ன் றன. உலக வர் த் தக அமை ப் பு டன் மத் தி ய அரசு செ ய் து கொ ண் டி ரு க் கி றது.

மரபண-வரததக-அமபப