ஃபோர்ப்ஸ் துபாய் விமான நிலையம் -


லண் டன் ஹீ த் ரோ வி மா ன நி லை யத் தை ஒரம் கட் டி யது து பா ய் ஏர் போ ர் ட்! ஃபோர்ப்ஸ் துபாய் விமான நிலையம்.

இங் கு ள் ள வா னு யர் ந் த கட் டி டங் கள் பி ரமி க் க. உலக அளவி ல் சு ற் று லா நகரங் களி ல் து பா ய் மு க் கி ய இடத் தை பெ ற் று ள் ளது.

மறு பு றம், நீ ங் கள் து பா யி ல் உள் ள உள் ளூ ர் கடை களி லு ம் ஒரு மி கவு ம் பி ரபலமா ன தொ ழி லை க் கா ணலா ம். அல் லது வி மா ன நி லை ய. எக் ஸ் பி ரஸ் கா ர் கோ எயர் லை ன் ஸ் ", " அரி யா எயர் " ஆகி ய சி றி ய வி மா ன. து பா ய் : பல ஆண் டு களா க உலகி ன் மி கவு ம் பி சி யா ன வி மா ன நி லை யமா க கரு தப் பட் ட லண் டன் ஹீ த் ரோ வி மா ன நி லை யத் தை.

து பா ய் : பல ஆண் டு களா க உலகி ன். 11 ஏப் ரல்.

Dubai Overtakes Heathrow Become World S Busiest Airport. 9 நவம் பர்.

28 ஜனவரி. து பா ய் பன் னா ட் டு வா னூ ர் தி நி லை யம் ( Dubai International Airport), ஐக் கி ய அரபு.

ஃபரபஸ-தபய-வமன-நலயம