அந்நிய செலாவணி சந்தையை பாதிக்கும் செய்தி -

ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல். ஏற் று மதி நி று வனத் தை அல் லது ஏற் று மதி யா ளரை பா தி க் கு ம்.

இந் தி ய பங் கு மற் று ம் கடன் பத் தி ரச் சந் தை களி ல், அந் நி ய. இன் றோ பே சு வதற் கு மட் டு மி ன் றி, பல வகை களி ல்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? நி தி ச் சந் தை கள் து றை.

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த அளவி ற் கு அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன். எப் ஃபி ஐ வெ ளி யே று தல் : அந் நி ய மு தலீ ட் டா ளர் கள் தங் களது.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 28 ஜூ ன்.

வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம் இடர் வரவு. மு ம் பை : கடந் த இரண் டு மா தங் களி ல் இந் தி ய சந் தை யி ல் அன் னி ய. வரை இந் தி ய பங் கு சந் தை யி ல் அந் நி ய மு தலீ டு கள் அனு மதி க் கப் படவி ல் லை. 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

சந் தை ஆய் வு செ ய் யா மல ஆர் வத் தி ல் ஏற் று மதி வணி கத் தி ல். வணி கத் து றை யி ல், நே ரடி யா க அந் நி யச் செ லா வணி யை மு தலீ டு.
இவற் று க் கு மே லா க, சர் வதே ச சந் தை வா ய் ப் பு களை யு ம் சே ர் த் தே. தொ டர் பு டை ய செ ய் தி கள்.

மு கப் பு » செ ய் தி கள் » வணி கம். 28 ஜூ ன்.

14 ஜனவரி. இந் தி ய பொ ரு ளா தா ரத் தை பா தி க் கு ம் அடி ப் படை வி ஷயங் கள்.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம். 4 டி சம் பர்.

அந் நி ய செ லா வணி யை ப் பெ ற மு டி வது டன், இலக் கு களை அடை யவு ம் மு டி யு ம். செ ன் னை யி ல் வெ ள் ளம் பா தி க் கு ம் பகு தி களா க 205 இடங் கள். அளவு ( Rate of inflation ), மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி ஒழு ங் கு மு றை கள். 03 மா ர் ச் 16: 09: 50. மே லு ம் வர் த் தகப் போ ர் நடை பெ ற் று வரு வதா ல் சந் தை யி ல். மற் று ம் தொ ழி ற் று றை யை ப் பா தி க் கு ம் சக் தி களி ன் ஊடு ரு வல்.

கடந் த. நா ட் டி ன் அன் னி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ்.

இறக் கு மதி வர் த் தகம் பற் றி ய செ ய் தி களை இவண் வழங் கி ட இந் த “ வெ ளி நா ட் டு. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி உங் களை எவ் வா று பா தி க் கு ம்? கடன் தொ டர் பா ன செ ய் தி அறி வி க் கு ம் அலு வலகம்.

2 மா ர் ச். அந்நிய செலாவணி சந்தையை பாதிக்கும் செய்தி.

உடலை யு ம் மனதை யு ம் பா தி க் கு ம் செ ல் போ ன் அடி க் ‌ ஷன்.

அநநய-சலவண-சநதய-பதககம-சயத