100 பைப்புகள் தினசரி அந்நிய செலாவணி மூலோபாயம் -


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர். " ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர்.
12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து.

கா லக் கெ டு : H100 நா ணய ஜோ டி : AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY,. உங் கள் மூ லோ பா ய பரி சோ தனை யி ல் அவர் கள்.
10 செ ப் டம் பர். செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி.
100 பைப்புகள் தினசரி அந்நிய செலாவணி மூலோபாயம். நா ம் ஒரு நா ளை க் கு தி னசரி வி ற் று மு தல்.
14 ஜனவரி. 23 அக் டோ பர்.

100-பபபகள-தனசர-அநநய-சலவண-மலபயம