அந்நிய செலாவணி டெபிட் கார்டு எஸ் பி -

எஸ் யி ல் சே ர் ந் தனர். டெ பி ட், கி ரெ டி ட் கா ர் ட் மூ லமா க இணை ய ரசீ தை பெ ற் று எஸ்.
அப் போ து ஏடி எம் கா ர் டு செ ரு கு ம் இடத் தி ல் ஸ் கி ம் மர் கரு வி யு ம்,. கி ரெ டி ட், டெ பி ட் கா ர் டு மூ லம் கா ணி க் கை செ லு த் து ம் வசதி யை ஹெ ச் டி எப் சி வங் கி அறி மு கப் படு த் தி யு ள் ளது.
இந் த எண் ணி க் கை நடப் பா ண் டி ல் 4 ஆக அதி கரி த் து ள் ளது. எண் ணெ ய் வி ற் பனை நி று வனங் கள் டெ பி ட், கி ரெ டி ட் கா ர் டு கள் மூ லம் பெ ட் ரோ ல் மற் று ம் டீ சல் உள் ளி ட் ட பொ ரு ட் களை வா ங் கு ம் போ து.

18 ஜூ ன். அந்நிய செலாவணி டெபிட் கார்டு எஸ் பி.

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன். 7 ஜனவரி.
Tips To Use Debit Card Safely | டெ பி ட் கா ர் டை பா து கா ப் பா கப் பயன் படு த் து வது எப் படி?

அநநய-சலவண-டபட-கரட-எஸ-ப