அந்நிய செலாவணி ஹைப் திட்டங்கள் -

அந் நி யச் செ லா வணி சா ர் ந் த தகவல் கள் அனை த் து ம் இங் கு. கு டி யி ரு ப் போ ர் அல் லா த இந் தி யர் களு க் கு.

Peoples bank is one of the top state owned commercial bank in sri lanka providing banking and treasury services for personal, commercial and corporate sectors. பர் சனல் பை னா ன் ஸ்.

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ். வகு ப் பு கள்.

சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 158. 86 1 USD ( வி ற் பனை ) - 162.

ஸ் டா ர் ட் அப் & sme. ரா தா ­ கி ­ ரு ஷ். செ ன் னை : ‘ ‘ சா கர் ­ மா லா தி ட் ­ டத் ­ தி ன் கீ ழ், 499 தி ட் ­ டங் ­ கள், பல் ­ வே று நி லை ­ களி ல் மே ம் ­ பா டு அடை ந் ­ து ள் ளன, ’ ’ என, மத் ­ தி ய இணை அமை ச் ­ சர் பொ ன். அந் நி யச் செ லா வணி.
The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject. அந்நிய செலாவணி ஹைப் திட்டங்கள்.


Please improve this article and discuss the issue on the talk page. 37 1 USD ( வி ற் பனை ) - 165.

சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 161.
அநநய-சலவண-ஹப-தடடஙகள