ஏன் அந்நியச் செலாவணி வியாபாரம் மலேசியாவில் சட்டவிரோதமானது -


13 ஏப் ரல். 26 ஜூ லை.

கோ லா லம் பூ ர் : மலே சி யா வி ல் சட் டவி ரோ தமா க கு டி யே றி ய 6 லட் சம் பே ர் சரணடை ய அந் நா ட் டு அரசு உத் தரவி ட் டு ள் ளது. ஏன் அந்நியச் செலாவணி வியாபாரம் மலேசியாவில் சட்டவிரோதமானது. மலே சி யா வி ன் பொ ரு ளா தா ரம் வளர் ச் சி யி லு ம் உலகத் தொ டர் பு டை ய. மலே சி யா வி ல் சட் டவி ரோ தமா க கு டி யே றி ய வெ ளி நா டு களை ச் சே ர் ந் த 336 பே ர் அவர் களி ன் சொ ந் த நா ட் டி ற் கே நா டு. 128 பி ல் லி யன் ( மா ர் ச் ). மலே சி யா வி ன் தலை நகரு ம், மி கப் பெ ரி ய நகரமு ம் கோ லா லம் பூ ர் ஆகு ம்.


மலே சி யா ( Malaysia), தெ ன் கி ழக் கா சி யா வி ல் உள் ள ஒரு கூ ட் டா ட் சி. அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு, US$ 130.

கோ லா லம் பூ ர் : இந் தோ னே சி யா வி லி ரு ந் து படகு வழி யா க மலே சி யா வி ல் சட் டவி ரோ தமா க நு ழை ந் த 40 வெ ளி நா ட் டு த். 21 ஜூ லை.

ஏன-அநநயச-சலவண-வயபரம-மலசயவல-சடடவரதமனத