அந்நிய செலாவணி ப்ரோக்கர் இந்தியா -

இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

மா மா என் றா ல் ' கூ ட் டு கொ டு க் கு ம் பொ ம் மள ப் ரோ க் கர் என் ற அர் த் ததி ல் அன் பர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

அந் நி ய செ லா வணி நமது பொ ரு ள் ஈட் டலி ல் மட் டு ம் வந் தது அல் ல. அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம், 1999.
இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 2 பி ப் ரவரி.

4 டி சம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. கடந் த.
14 ஜனவரி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. அந்நிய செலாவணி ப்ரோக்கர் இந்தியா.

எத் தனை வட இந் தி ய தொ ழி லா ளர் கள் சி ப் கா ட் பகு தி யி ல் உள் ளனர் என் கி ற. 10 செ ப் டம் பர்.

அநநய-சலவண-பரககர-இநதய