நேரடி அந்நிய வணிகம் -

100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல். இந் தி யா வி ல் மே ற் கொ ள் ளப் படு ம் நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு களி ல்.


இந் தி ய நி று வனங் களி ன் அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு கடந் த மே மா தத் தி ல் 63% கு றை ந் து ள் ளது. அனை த் து லக வணி கம், நா டு களி டை வணி கம் அல் லது பன் னா ட் டு வணி கம் ( International trade) என் பது நா டு களி ன் ஆட் சி ப் பகு தி களை அல் லது அவற் றி ன்.
இணை ய வணி கம் லட் சக் கணக் கா ன இந் தி யர் கள் பொ ரு ள் களை வா ங் கக். ஒரு அந் நி ய நி று வனம் நே ரடி யா கவோ அல் லது இந் நா ட் டி லு ள் ள பெ ரு மு தலா ளி களை பங் கு தா ரா ் களா க சே ர் த் து க் கொ ண் டோ, இங் கு ஒரு தொ ழி ல் நி று வனம் நடத் தி னா ல் அது அந் நி ய.

கா ப் பீ ட் டு தரகு து றை யி ல் 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு. வணி கம் அல் லது வர் த் தகம் ( trade, commerce) என் பது மனி தனது தே வை களை யு ம்.

நேரடி அந்நிய வணிகம். இந் தி யா வு க் கு வந் த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டி ன் மதி ப் பு - 18ம்.
நரட-அநநய-வணகம