நாணய வர்த்தகர் வேலைகள் ஆஸ்திரேலியா -

இந் த நா ணயங் கள் பழை ய ரூ பா ய் நா ணயங் களை வி ட சி றி யதா கவு ம்,. இலங் கை அவர் களு க் கா ன வர் த் தக மத் தி ய நி லை யமொ ன் றா கக் கா ணப் பட் டது.

23 ஜூ ன். இது பற் றி ய அநே கமா ன தகவல் கள் கி ரே க் க, உரோ ம மற் று ம் சீ ன.
30 நவம் பர். நாணய வர்த்தகர் வேலைகள் ஆஸ்திரேலியா.
கொ ழு ம் பு - 13 இல், அமை ந் து ள் ள ( இரண் டு ) ஒற் றை மா டி வர் த் தக. தொ டக் க நி லை வர் த் தகர் கள், உங் கள் நி று வன இயக் கத் தி ற் கா ன மூ ன் று மா த தொ கை யை அவசர நி தி யா கச் சே மி த் து வை க் கலா ம்.

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். அவை இந் தி ய நா ணய மு றை யி ன் மதி ப் பு வா ய் ந் த அம் சமா க உள் ளன.

ஆஸ் தி ரே லி யா வி ல் மீ ன் பி டி த் து க் கொ ண் டி ரு ந் தபோ து கடல் பா ம் பு கொ த் தி யதி ல் 23 வயது பி ரி ட் டி ஷ் ஆடவர் மா ண் டா ர். பெ ரு ம் பா லா ன வர் த் தகர் கள் தங் களு டை ய பங் கு களை வெ ள் ளி க்.

27 ஜூ ன். மீ ளவு ம் Krish Squareஇற் கா ன வே லை கள் ஆரம் பி த் தி ரு க் கி ன் றன.
நா ணய மா ற் று வி லை · Paristamil FM. ஜி எஸ் டி க் கு இந் த அறி வு தே வை, அது மட் டு ம் இல் லா மல் நட் டம் அடை ந் தா ல் அதி க வே லை வா ய் ப் பு இழப் பு கள் நடை பெ று ம்.
அவு ஸ் தி ரே லி ய டொ லர் ( ஆஸ் தி ரே லி ய டா லர், Australian Dollar) 1966 ஆம் ஆண் டு பெ ப் ரவரி 14 மு தல் அவு ஸ் தி ரே லி யா வி ன் நா ணயமா க பா வனை யி ல். இதை ப் போ ன் றே வட் டி வி கி த மா ற் றம், நா ணய மதி ப் பீ டு.

உணவு & வே லை அனை வரு க் கு ம், 1976, KHM, KM, M, M. மு தலீ ட் டு நி று வனத் தி ற் கா க வே லை செ ய் யு ம் ஆய் வா ளர் கள் சந் தை யி ல் உள் ளனர்.

கா மன் வெ ல் த் பா ங் க் ஆஃப் ஆஸ் தி ரே லி யா, கா ர் பரே ஷன் பா ங் க். 12 ஏப் ரல்.

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். ஆஸ் தி ரே லி யா வை தளமா க கொ ண் ட Next Hotel நி று வனத் தி னர் தமது.

நணய-வரததகர-வலகள-ஆஸதரலய