எப்படி அந்நிய செலாவணி வர்த்தக ரோபோக்கள் வேலை செய்கிறது -


வி ரு ப் பம் வர் த் தக நே ரம். எங் கள் கடை யி ல் இந் த தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ ( நி பு ணர் ஆலோ சகர் ) வா ங் கலா ம்.

இந் தி யா வி ல்,. எப் படி வர் த் தக அமை ப் பு வே லை செ ய் கி றது அந் நி ய மூ லோ பா யம்.

உயர் அந் நி ய செ லா வணி கொ ண் ட அந் நி ய செ லா வணி தரகர் கள். எப்படி அந்நிய செலாவணி வர்த்தக ரோபோக்கள் வேலை செய்கிறது.


எக் ஸ் - சு ற் று ப் பா தை EA வி மர் சனம் - Metatrader ஃபா ரஸ் ட் நி பு ணர் ஆலோ சகர். நீ ங் கள் எங் கள் கடை யி ல் இந் த சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ வா ங் க மு டி யு ம்.

இது அந் நி ய செ லா வணி மதி ப் பு. இடை த் தரகர் கள்.

மா தம் ஒன் று க் கு சு மா ர் 9% வட் டி க் கு செ லு த் த வே ண் டு ம். அந் நி ய செ லா வணி இதழ் இலவச பதி வி றக் க.

எபபட-அநநய-சலவண-வரததக-ரபககள-வல-சயகறத