தீ அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் -

4 டி சம் பர். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. அது வரை யி ல் மனி த உழை ப் பா ல் வரு ம் அந் நி ய செ லா வணி வரு வது.

6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய.
சி ல நா ட் களா க வர் த் தக போ ர் பதற் றம் மற் று ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு ஆகி யவற் றி ன் கா ரணமா க சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி. ' அநா கரி க ' இதை சொ ல் லக் கூ ட தீ மு க கு ( தொ ) ண் டர் களு க் கு அரு கதை இல் லை.

10 செ ப் டம் பர். அதி க வரி வி தி க் கா மல் இரு க் க அமெ ரி க் கா வு டன் வர் த் தக ஒப் பந் தம்.

கொ ல் கத் தா - மரு த் து வக் கல் லூ ரி யி ல் தீ வி பத் து. This article is closed for.

5 மணி நே ரங் களு க் கு மு ன் பு. 13 நவம் பர்.

இறக் கு மதி. கொ ல் கத் தா - மரு த் து வக் கல் லூ ரி யி ல் தீ வி பத் து · ஜம் மு கா ஷ் மீ ர்.

இந் த தீ. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி மதி ப் பு உயர் ந் து ள் ளது - ரி சர் வ் வங் கி. பங் கு சந் தை யி ன் இன் றை ய தொ டக் க நே ரத் தி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 43 கா சு கள் சரி ந் து 73 ரூ பா ய் 77.

தீ அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 14 ஆகஸ் ட்.

நம் மு டை ய அந் நி ய வர் த் தகம் பெ ரு ம் பா லு ம் அமெ ரி க் க டொ லர் சா ர் ந் து உள் ளது. என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.
மு கப் பு பொ து அறி வு வர் த் தகம் FDI - ( அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ). இந் தி யா வி ற் கு தே வை யா ன அந் நி ய செ லா வணி = வெ ளி நா ட் டு.


கா ணப் படு ம் வர் த் தக போ ர் பதற் றம் மற் று ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் வு ஆகி யவற் றி ன் கா ரணமா க சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி. உள் ள மரு ந் தகப் பி ரி வி ல் இன் று கா லை தி டீ ரெ ன தீ வி பத் து ஏற் பட் டது.
த-அநநய-சலவண-வரததகம