சட்டம் ஃபார்ம்ஸ் ஃபத்வா மியூய் படி -

தமி ழர் சட் டங் கள் [ தொ கு ]. ஃபத் வா ( fatwa, அரபு மொ ழி : فتوى; பன் மை fatāwa) இசு லா மி யத் தி ல் ஓர் சட் ட பரி ந் து ரை யா கு ம்.


ஆம் ஆண் டு இந் தி யா வி ன் நி று வனங் களி ன் சட் டத் தி ன் சி ல மா ற் றங் கள். பு தி ய தி வா ல் சட் டம் என் பது தி வா ல் நி லை ஏற் படு ம் போ து மே ற் கொ ள் ள.

எனி னு ம் சட் ட ஆட் சி என் பது சட் டங் கள் நி யா மனவை யா என் பது பற் றி தீ ர் மா னி க் கா மல், இரு க் கு ம் சட் டங் கள் படி சமூ கம் இயங் க வே ண் ட என் ற. இந் தச் சட் டத் தி ன் படி கடன் கொ டு த் தவரோ அல் லது வங் கி யோ கடன்.

தமி ழர் சட் ட மு றை மை - Tamils Legal System; தே சவழமை ச் சட் டம் · மு க் கு வர் சட் டம் · சட் டத் தமி ழ். ஷா ரி யா சட் டத் தி ன் கீ ழ் தீ ர் ப் பு வழங் கக் கூ டி ய.
சட்டம் ஃபார்ம்ஸ் ஃபத்வா மியூய் படி. ஏற் கனவே இரு ந் த ஆம் ஆண் டு சட் டத் தி ன் படி நி று வனத் தி ன்.

சடடம-ஃபரமஸ-ஃபதவ-மயய-பட