ஆஸ்திரேலியாவில் அந்நியச் செலாவணி உரிமம் பெற எப்படி -

17 ஜூ ன். இந் நி லை யி ல், வா டகை க் கா ர், ஆட் டோ போ ன் றவற் றை ஓட் டு பவர் கள் வணி க ஓட் டு நர் உரி மம் பெ ற தே வை யி ல் லை என் ற உச் ச.


After new rules, this is how you can get an Australian citizenship | பு தி ய வி தி கள் அமலு க் கு வந் த பி றகு ஆஸ் தி ரே லி யா கு டி யு ரி மை பெ று வது எப் படி என் று. ( ஹெ ச் எம் வி - ஹெ வி மோ ட் டா ர் வெ ஹி க் கி ள் ) ஓட் டு நர் உரி மம் பெ று வது எப் படி?

சோ தனை யி ல் உள் ள தன் னி யக் க வா கனங் களை எப் படி. 21 ஏப் ரல்.

ஆஸ்திரேலியாவில் அந்நியச் செலாவணி உரிமம் பெற எப்படி. உரி மம் பி ரி வு பெ ற வி ரு ம் பி னா ல் வா கனம் ஓட் டு ம் சோ தனை க் கு உட் படு வதற் கு.
26 ஏப் ரல். 30- ம், அதனு டன் சே ர் த் து நா ன் கு சக் கர வா கன பழகு நர் உரி மம் பெ ற ரூ.

18 ஜூ ன். இரு சக் கர வா கன பழகு நர் உரி மம் பெ ற ரூ.
60- ம் கட் டணமா க செ லு த் த. வா கன ஓட் டு நர் உரி மம் பெ ற வயது வரம் பு என் ன?
ஆஸதரலயவல-அநநயச-சலவண-உரமம-பற-எபபட