அந்நிய செலாவணி வர்த்தக ஹாலல் அல்லது ஹரம் -

இது நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் சி னை களை உக் கி ரமா க் கு ம். அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? வர் த் தக பற் றா க் கு றை கடந் த ஆண் டு டன் ஒப் பி டு கை யி ல், இந் த ஆண் டி ன் மு தல் ஆறு. இறக் கு மதி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 65 = $ 1 என் று ம் அல் லது ரூ. ஏதே னு ம் கம் பனி அல் லது தனி நபர் களது இலா பத் தி ல் 25சதவீ தம் வி சே ட ஆதா யம் வரி ( Super.


உதா ரணமா க ரூ. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

4 டி சம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக ஹாலல் அல்லது ஹரம். இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு உயர் வது currency appreciation அல் லது revaluation.
என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். 6 டி சம் பர்.

14 ஜனவரி. கடந் த.

This article is closed for comments.
அநநய-சலவண-வரததக-ஹலல-அலலத-ஹரம