மியான்மர் க்யூட் அந்நியச் செலாவணி -

ஆயி ரக் கணக் கா ன மக் கள் அகதி களா கப் பக் கத் து. மி யா ன் மரி ல் பி ன் பற் றப் படு ம் பெ ளத் தமதத் தி ல் மி க மு தன் மை யா னதா க இரு ப் பது தே ரவா த பௌ த் தம் என் ற பா ரம் பரி ய மு றை யா கு ம்.

மியான்மர் க்யூட் அந்நியச் செலாவணி. 15 ஜூ லை.

மி ட் கே ப் பங் கு களி ல் நம் மவர் கள் கடந் த சி ல மா தங் களி ல் பெ ரி ய. பங் கு ச் சந் தை, தொ டர் ந் து ஏற் ற இறக் கத் து டன் இரு ந் து வரு கி றது.

மி யா ன் மரி ல், இஸ் லா மி ய மக் களு க் கு எதி ரா க வன் மு றை வெ டி த் து ள் ளது. மி யா ன் மரி ல் ரக் கை ன் மா கா ணத் தி ன் தலை நகரா ன சி ட் வே யி ல், 3 கு ண் டு கள் அடு த் தடு த் து வெ டி த் ததா க கா வல் து றை.
மி யன் மா ர் அல் லது மி யா ன் மர் அல் லது மி யா ன் மா ர் அல் லது பர் மா. மி யா ன் மர், பர் மா ஆகி ய இரண் டு வா ர் த் தை களு மே அங் கு பல நூ ற் றா ண் டு களா க.


மி யா ன் மர் கு றி த் த பல சு வா ரஸ் யங் கள் உண் டு. 30 ஆகஸ் ட்.

1989ம் ஆண் டு பர் மா என் ற நா ட் டி ன் பெ யரை மி யா ன் மர் நை ங் கண் டௌ. 24 பி ப் ரவரி.

மயனமர-கயட-அநநயச-சலவண