அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் மோசமடைந்து வருவதால் வங்கிகள் பின்வாங்குவதை உறுதிப்படுத்துகின்றன -

4 டி சம் பர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.
12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன். 2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி.

இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
22 செ ப் டம் பர். கடந் த.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். 14 ஜனவரி.


அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் மோசமடைந்து வருவதால் வங்கிகள் பின்வாங்குவதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. கு றி க் கோ ள் : வெ ளி ப் பு ற வர் த் தகம் மற் று ம்.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். செ லா வணி சந் தை யி ல் பல நா டு களி ன் பணங் களை வங் கி வி ற் கு ம்.

அநநய-சலவண-வரததகம-மசமடநத-வரவதல-வஙககள-பனவஙகவத-உறதபபடததகனறன