அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் நாணய -

கடந் த மா தம் இலங் கை மத் தி ய வங் கி நா ணயத் தை மி தக் கவி ட் டதா ல், ரூ பா யி ன் மதி ப் பு. வர் த் தக பற் றா க் கு றை கடந் த ஆண் டு டன் ஒப் பி டு கை யி ல், இந் த ஆண் டி ன் மு தல் ஆறு.

மற் று ம் வெ ளி நா ட் டு நி று வனங் களு க் கு அந் நி ய செ லா வணி மீ தா ன. உதா ரணத் தி ற் கு, நா ம் அமெ ரி க் கா வு டன் வர் த் தகம் செ ய் கி றோ ம் என் று ம், இரு நா டு களி டம் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு சமமா க.

29 ஜூ ன். இந் தி ய ரூ பா யி ன் அந் நி யச் செ லா வணி மதி ப் பு கு றி ப் பா க அமெ ரி க் க டா லரு க் கு.

இறக் கு மதி. பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு.

மத் தி ய வங் கி கள் தங் களது அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பா க வை த் து க் கொ ள் கி ன் றன. சர் வதே ச வர் த் தகத் தி ல் பல் தரப் பட் ட நா ணய வகை களு ம் பயன் படு த் தப் படு கி ன் றன.

3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். இதி ல் ரூ பா யல் லா த பி ற நா ணய மு றை களி லு ம் சர் வதே ச போ ட் டி.

வர் த் தகம், அந் நி ய செ லா வணி, நி தி க் கொ ள் கை மற் று ம் அரச கடன். அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் நாணய.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? அந் நி ய செ லா வணி சந் தை உலகி லே யே மி கவு ம் பெ ரி ய மற் று ம் மி கவு ம். Exchange Rates, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Buying Rate, Selling Rate, Selling Rate. 31 டி சம் பர்.

ஏற் று மதி : ரூ பா ய் நா ணய மதி ப் பு கு றை யு ம் போ து, இந் தி யப் பண் டங் களி ன். இந் த வர் த் தகத் தி ல் ஒரே நே ரத் தி ல் ஒரு நா ணயத் தை அல் லது.

எங் கள் அணி வர் த் தகத் தி ல் 4 ஆண் டு கள் அனு பவம் அனு பவம், அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக மெ ன் பொ ரு ள் ( ஆலோ சகர், கு றி கா ட் டி கள், பயன் பா டு கள் ). This article is closed for.

30 நவம் பர். இது நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் சி னை களை உக் கி ரமா க் கு ம். எண் ணெ ய் வர் த் தகம் ஆகப் பெ ரு மளவி ல் டா லர் அடி ப் படை யி ல். Currency, TC' s Drafts, Telegraphic Transfers, Import Bills. 4 டி சம் பர். Colombo ( News 1st) சர் வதே ச நா ணய நி தி யத் தி ன் பு தி ய பொ ரு ளா தா ர.
சந் தை வா ய் ப் பு களா ன, நி ப் டி கு றி யீ டு கள், இந் தி ய பங் கு கள், பொ ரு ள் வர் த் தகம், நா ணய. என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம்.

அநநய-சலவண-வரததகம-நணய