விநியோக கோரிக்கை வர்த்தக அமைப்பு -

பு து டெ ல் லி, கடன் மோ சடி செ ய் து தப் பி யோ டி ய மொ கு ல் சோ க் ஸி க் கு. அரசி யல் கை தி களி ன் உணவு ப் பு றக் கணி ப் பு ப் போ ரா ட் டம்.

பு து டி ல் லி : ‘ ‘ ரூ பா ய் மதி ப் ­ பி ன் சரி வை வி ட, நா ட் ­ டி ன் வர் த் ­ த­ கப் பற் ­ றா க் ­ கு றை அதி ­ க­ ரி த் ­ தி ­ ரு ப் ­ பது தா ன் கவலை அளி க் ­ கி றது, ’ ’ என, ‘ நி டி ஆயோ க். இந் தி ய ரா ணு வத் து க் கு பா து கா ப் பு த் து றை தொ ழி ல் நு ட் பங் களை. தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் வர் த் தக சங் கத் தி ன் 90- வது ஆண் டு நி றை வு வி ழா மற் று ம் digit- all அமை ப் பு து வக் க வி ழா. கடந் த பி ப் ரவரி மா தம் மத் தி ய அரசி ன் நி தி ஆயோ க் அமை ப் பு வெ ளி யி ட் ட சு கா தா ர.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு – – – – – – – – – – – – – – – – சமீ பத் தி ல் தனது 23. விநியோக கோரிக்கை வர்த்தக அமைப்பு.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.

வநயக-கரகக-வரததக-அமபப