கடிதங்கள் 3 அந்நிய செலாவணி -


அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். நி தி செ க் யூ ரி ட் டீ ஸ் உலகி ன் பெ ரி ய அந் நி ய செ லா வணி தளத் தை MSFXSM. கடந் த. ரகு ரா ம் ரா ஜனை உலு க் கி ய ஐந் தா ம் வகு ப் பு மா ணவி யி ன் கடி தம்!

பு தி ய செ ய் தி கள். கடிதங்கள் 3 அந்நிய செலாவணி.

பரஸ் பர நி தி கள் 1% லி ரு ந் து 3% வரை அல் லது அதற் கு மே ல் கட் டணம். 6 டி சம் பர்.

ஆர் பி ஐ. 31 ஆகஸ் ட்.
சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் ந் து வரு வதா லு ம், எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யா ளர் களி டை யே. ரூ பா ய் மதி ப் பு ச்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 500 மி ல் லி யன் டா லர் உயர் வு!


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. அந் நி ய செ லா வணி.

3 மா த சம் பளம் வழங் க தவறி ய லா ன் கோ இன் போ டெ க்! 14 ஜனவரி.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். செ ன் னை, நெ ல் லை, தூ த் து க் கு டி மா வட் டங் களி ல் பள் ளி களு க் கு மட் டு ம் வி டு மு றை : ஆட் சி யர் கள் ; கா ஞ் சி பு ரம்,.


4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

டெ ல் லி :. 4 டி சம் பர்.

மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

கடதஙகள-3-அநநய-சலவண