இஸ்லாமியக் கணக்கு அந்நியச் செலாவணி வரையறை -

இஸ்லாமியக் கணக்கு அந்நியச் செலாவணி வரையறை. இஸ் லா மி ய வரலா று என் பது உலக மு ஸ் லி ம் களி ன் வரலா ற் றை க் கு றி க் கு ம்.

இஸ் லா மி ய எழு த் தணி க் கலை ( Islamic Calligraphy) என் பது பொ து வா க அரே பி ய எழு த் து க் கலை என அறி யப் படு கி ன் றது. ஒவ் வொ ரு மனி தனி ன் பா வ பு ண் ணி ய கணக் கை கு றி த் து க் கொ ள் வது,.

29 ஜனவரி. ' ' இது வே இஸ் லா மி ய பெ ண் களு க் கா ன பு த் தா ண் டு பரி சா க. நம் பு வது இஸ் லா மி ய நம் பி க் கை சா ர் ந் த மூ ன் றா வது அம் சமா கு ம். பொ து வா ன இஸ் லா மி ய கலா ச் சா ர.

இஸ் லா மி ய நி தி மற் று ம் வங் கி மு றை ( Islamic Finance and Banking) – ஓர் பா ர் வை இஸ் லா மி ய நி தி மற் று ம் வங் கி து றை ( Islamic finance and banking, என் ற நி தி. மு ன், நா ட் டி ல் சே மி ப் பு கணக் கு வை த் தி ரு ந் த பெ ண் களி ன்.

இஸ் லா மி ய வரலா ற் றி ன் பல் வே று கா லகட் டங் களை ப் பற் றி ய.

இஸலமயக-கணகக-அநநயச-சலவண-வரயற