ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு சார்பு போல forex வர்த்தகம் எப்படி - Forex


1* trillion per day. கரன் சி வர் த் தகம் என் பது ஒரே சமயத் தி ல் ஓர் currency- ஐ வா ங் கு வது ம் இன் னொ ரு.


Forex is the foreign exchange market, traded 24 hours a day, 5 days a week by banks, institutions, and individual traders. The foreign exchange, or forex, market is a virtual trading place where dealers buy and sell currencies. Our Ultimate Guide to Forex Trading provides a comprehensive overview of what you have to know to trade forex. ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு சார்பு போல forex வர்த்தகம் எப்படி.

In short, we help you navigate this market, regardless of if you are a beginning trader, an experienced trader, or simply looking. Deals at today' s price are called the " spot" market and bets can also be made on forward exchange rates.


Use this video to understanding forex quotes and the structure of forex pairs. 24 மணி நே ர டி ரே டி ங் இதி ல் உள் ள ஒரு மி க பெ ரி ய வசதி ஆகு ம்.
Learn more about the world' s most traded market with a turnover of $ 5.
ஒர-மண-நரததல-ஒர-சரப-பல-FOREX-வரததகம-எபபட