வர்த்தக குறிகாட்டிகள் திறம்பட பயன்படுத்தி -

Apart from that, one thing that OPPO created quite a flutter with was earning the coveted sponsorship of the Indian Cricket team. சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக.

நீ ங் கள் ஐக் யூ சூ தம் வர் த் தகம் மு டி யு மா? கணக் கீ டு கள் தற் போ தை ய வி லை மு தற் / அமெ ரி க் க டா லர் எங் கள் மு றை.


OPPO, the Selfie Expert and Leader, has never failed to take the market by storm with its innovative and stylish handsets. ஐக் யூ வி ரு ப் பம் வர் த் தகம் நீ ங் கள் 18 வயது அல் லது அதற் கு அதி கமா க இரு க் க வே ண் டு ம்.

உலக வர் த் தக மை யம் ( தி ரை ப் படம் - ல் வெ ளி வந் த படம் ) 11 செ ப் டம் பர் நடந் த நி கழ் வு களை அடி படை யா க கொ ண் டது. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் mt4 மற் று ம் mt5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க.

வர்த்தக குறிகாட்டிகள் திறம்பட பயன்படுத்தி. எனவே, நீ ங் கள் உங் கள் வர் த் தக தி றன் மி ன் னூ டடம் வே ண் டு ம் மற் று ம் வரம் பற் ற வர் த் தக அனு பவி க் க என் றா ல், ரே ா பே ா வர் த் தக இன் று.

இதன் மூ லம் து ணி கர மு தலீ டு களி ல் உங் கள் நி று வனத் தி ன் மு தலீ டு. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.

வரததக-கறகடடகள-தறமபட-பயனபடதத