இல்லை 20 டெபாசிட் 20 போனஸ் வர்த்தகம் 20 பைனரி விருப்பங்கள் 2018 -

இல்லை 20 டெபாசிட் 20 போனஸ் வர்த்தகம் 20 பைனரி விருப்பங்கள் 2018. கு ச் சி பரி மா ற் றம் வர் த் தக அமை ப் பு இந் தி யா வி ல் பை னரி வர் த் தக.

அசோ ­ செ ம் ’ அமை ப் பு வலி ­ யு ­ று த் தி. அந் நி ய செ லா வணி வா ங் க வி ற் க வரை யறை பண் டக எதி ர் கா ல.

மு கப் பு வர் த் தகம். அந் நி யச் செ லா வணி வர் த் தகம் தெ ன் ஆப் பி ரி க் கா alior வர் த் தகர்.
நா ன் நை ஜீ ரி யா வி ல் அந் நி யச் செ லா வணி வர் த் தகம் எவ் வா று தொ டங் க. தி ரு நெ ல் வே லி.
வர் த் தகம் ;. பங் கு வி ரு ப் பங் களு க் கு black scholes மா தி ரி பயன் படு த் து ம் போ து.


கோ க் தண் ணீ ர் தனி யா ர் மயத் தி ன் கு றி யீ டு.
இலல-20-டபசட-20-பனஸ-வரததகம-20-பனர-வரபபஙகள-2018